Tamil group members

Iowa Tamil Association would like to thank the following ITA Members for their valuable support for the year 2011

 1. Abdul Aleem
 2. Amudhu Gopal
 3. Chitra Ramesh
 4. Deepika Pradeep
 5. Ganesh Kumar Jayaram
 6. Gayathri Rajan
 7. Geetha Veera
 8. Jaffer 
 9. Joseph Mariadass
 10. Jude and Jesse
 11. Kalyan Kavitha
 12. Kavitha Babu
 13. Kavitha Satheesh
 14. Kumaresan Geetha
 15. Meera Raj
 16. Nandhini Santha
 17. Palvanan
 18. Prakash Arumugam
 19. Priya Ganesh
 20. Sangeetha Vijay
 21. Sharmini Sridharan
 22. Sudhan  Judie
 23. Syeed Jamrath Mehreen
 24. Vanitha Raj
 25. Vasugi Ravi
 26. Venkat PrasannaLakshmi
 27. Viji Damu
 28. Viji Saravanan
 29. Vivekanandan Divya